เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.1 : การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย

1.มาตรฐานการเรียนรู้

ว 4.2   เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การทำงาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม

 

2.ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้

ว 8.2 ม.1/4 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ใช้สื่อและแหล่งข้อมูลตามข้อกำหนดและข้อตกลง

 

3.สาระสำคัญ

ในปัจจุบันด้วยประโยชน์ที่หลากหลายของระบบสารสนเทศในการเข้าถึงข้อมูลรวมทั้งข่าวสารต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว สิ่งสำคัญสิ่งหนึ่ง คือ ความปลอดภัย ซึ่งผู้ใช้งานจะต้องตระหนักอยู่เสมอ โดยไม่ละเมิดหรือกระทำการใด ๆ ที่จะส่งผลให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย และต้องใช้งานสารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด

Instructor

User Avatar Pittaya Kongseng

Copyright © 2019 kruballonline.com | Powered by Pittaya.Kongseng