เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 : โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาความเป็นมาและความหมาย คุณสมบัติ บทบาทและความสำคัญของงานกราฟิกการออกแบบ การสร้างภาพหรือรูปกราฟิกพื้นฐาน การใช้เทคนิคต่าง ๆ สำหรับการแต่งภาพ และการใช้ซอฟต์แวร์ในการสร้างงานปฏิบัติการสร้างภาพด้วยโปรแกรมกราฟิก ออกแบบ ตกแต่งผลงานเพื่อนำไปใช้กับงานนำเสนองานออกแบบและเว็บไซต์และงานด้านศิลปะอื่นๆ รู้จักแถบเครื่องมือ ออปชั่นและพาเล็ตต่างๆ ที่สำคัญ การใช้งานพื้นฐานของโปรแกรม การนำภาพกราฟิกมาใช้ การใช้เลเยอร์ การปรับรูปทรง การใช้สี การวาดภาพ สร้างตัวอักษรและข้อความ การปรับแต่งสีและแสงเงาของรูปภาพ การตกแต่งแก้ไขภาพ การทำสำเนาภาพ  การสร้างภาพเคลื่อนไหว Animation การนำภาพไปใช้กับเว็บเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะเกี่ยวกับการสร้างงานกราฟิก สามารถนำไปประยุกต์ใช้อย่างมีจิตสำนึกและรับผิดชอบ

มาตรฐานการเรียนรู้

ง 3.1      เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การ สื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม

Instructor

User Avatar Pittaya Kongseng

Copyright © 2019 kruballonline.com | Powered by Pittaya.Kongseng